AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA WŁASNOSCI MIESZKAŃ I ZIEMI

 

 

 
INSTRUKCJA  SKŁADANIA WNIOSKÓW O UZYSKANIE pełnej, hipotecznej WŁASNOŚCI MIESZKAŃ I ZIEMI

                                                                 

 

DRUK 1K 1Kc1  1c

 
                       

                                                                      KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA MIESZKAŃ NA WYODRĘBNIONĄ WŁASNOŚĆ

 

 
                                              

                                                                              WNIOSEK O WŁASNOŚĆ ZIEMI POD BUDYNKIEM DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

 

           

                                  

 

 
WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ LOKATORSKICH  W CELU ZAMIANY NA PEŁNĄ WYODRĘBNIONĄ WŁASNOŚĆ

 

 
WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH

W CELU ZAMIANY NA PEŁNĄ WYODRĘBNIONĄ WŁASNOŚĆ

 

 
PISMO DOTYCZĄCE REGULACJI PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU POD BUDYNKIEM – PISMO TO WYSYŁAJĄ DO SPÓŁDZIELNI WSZYSCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE PEŁNEJ WŁASNOŚCI GRUNTU POD MIESZKANIEM, LOKALEM UŻYTKOWYM, GARAŻEM I PRACOWNIĄ ARTYSTYCZNĄ.                                                                

 

 

 
                                                           WNIOSEK DO PREZYDENTA I RADY MIASTA O UDZIELENIE BONIFIKATY 99%

                                                           NA WYKUP GRUNTU POD BUDYNKAMI: GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH  W                                                                                      SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, W TZW. ZASOBACH KOMUNALNYCH I

                                                            GRUNTACH W OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH  + n/w WNIOSKI  POD i POD2

 

 

 
                                               WNIOSEK O USTANOWIENIE PRAWA UŻYTKOWANIA DZIAŁKI, KTÓRY

SKŁADAJĄ DZIAŁKOWCY ZGODNIE Z PARAGRAFEM 23 STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DN. 06.09.1997r.

 

 
                                              

                                               WNIOSEK DO WŁADZ MIASTA  O UCHWALENIE BONIFIKATY W WYS. 99% 

                                               OD CENY GRUNTÓW ZGODNIE Z ART. 68 UST. 1 USTAWY

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DN. 21.08.1997r.

 

 

 
                                               WZÓR PISMA NA DOKONANIE POMIARÓW GRUNTU POD BUDYNKIEM PRZEZ

                                               MIESZKAŃCÓW PRZED OPINIĄ RZECZOZNAWCY

 

 

 
                                               PISMO  PODSUMOWUJĄCE  ZŁOŻONE DO TEJ  PORY  WNIOSKI

 

           

     

 

 
WNIOSEK 2ZR SKŁADAJĄ OSOBY FIZYCZNE BĘDĄCE UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI  NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE LUB STANOWIĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

ROLNE.

 

 
                                                           WNIOSEK DO RADY NADZORCZEJ I KOMISJI REWIZYJNEJ W CELU WYKONANIA ZADAŃ

                                                           W ZWIĄZKU Z WŁASNOŚCIĄ LOKALI I WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ GRUNTU POD BUDYNKIEM