1.  WZÓR WNIOSKU DO SĄDU PRZEKAZANY PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW W SEJMIE NA SPOTKANIU OFS-u W DNIU 07.07.2005r. DLA CZŁONKÓW

SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

 

2.   SPECJALNA WERSJA WNIOSKU JAK WYŻEJ DLA SM „BAŁTYK” W GDYNI)

 

 

 

3.  PIERWSZA ODPOWIEDŹ  SĄDU NA  ZŁOŻONY W/W  WNIOSEK

 

 

 

4.  WZÓR  ZAŻALENIA  NA POSTANOWIENIE SĄDU  O  UISZCZENIE WPŁATY SĄDOWEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ-CZŁONKA SPÓŁDZIELNI

 

 

4A.  ZARZĄDZENIE  SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE  Z  UZASADNIENIEM O UCHYLENIU NAKAZU UISZCZENIA OPŁATY SĄDOWEJ

    ( Jest to odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na zażalenie członka spółdzielni – wnioskodawcy, w którym wyraził on sprzeciw na nakaz zapłaty wpisu

      sądowego w wysokości  14.100 zł  jako bezzasadny wobec postanowień art. 49 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3.06.2005r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

       mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. nr 122 z 7.07.2005r. poz 1024, weszła w życie 22 lipca 2005r.  -  patrz

 w/w pozycja 1 wzór wniosku do Sądu

 

 

1.UWAGA:  W czasie rozpraw sądowych prowadzący sędziowie wykorzystując niewiedzę spółdzielców zadając tendencyjne pytania

proponują zawiesić postępowanie sądowe. Taką propozycję oczywiście podaje strona spółdzielni, bo jest to na jej korzyść.

NIE MOŻEMY ZGADZAĆ SIĘ NA ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA !!!
Jeżeli postępowanie zostało zawieszone z jakichkolwiek powodów, to należy napisać WNIOSEK o treści:

„Proszę o wznowienie zawieszonego postępowania o sygnaturze akt ………..”

UZASADNIENIE : Wnoszę  o rozpoznanie sprawy o ustanowienie odrębnej własności lokalu w trybie nieprocesowym.

………………………Podpis

 

 

Inny przykładowy WNIOSEK o wznowienie zawieszonego postępowania.

 

 

2. UWAGA:   Zaraz po skończonej rozprawie dobrze jest złożyć w Biurze Podawczym Sądu WNIOSEK o  dostarczenie przez sąd

kopii protokółu rozprawy. Dostaniemy wtedy na piśmie cały przebieg rozprawy – to wszystko co zostało zanotowane przez

protokolanta sądowego w komputerze. Można ten protokół wykorzystać na różne sposoby na naszą korzyść np. pokazać adwokatowi lub napisać następny  wniosek z uzupełnieniem lub podaniem dodatkowych faktów.

 

 

3. UWAGA: Przedstawiciele Spółdzielni oraz Sądy mają wiele sposobów, aby odroczyć postępowanie sądowe i na rozprawach wyraźnie do tego dążą. Sądy np.  nakazują  dostarczenie drugiego kompletu dokumentów, nakazują dostarczenie wypisu z księgi wieczystej, dostarczenie mapki geodezyjnej, uchwały spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej przedmiotowej sprawy. Na rozprawę dobrze jest mieć przy sobie te dokumenty i ich  kopie i od razu na rozprawie dołączyć je do akt.

 

4. UWAGA: Na rozprawę trzeba też zabrać wszystkie pisma ze spółdzielni, jakie otrzymaliśmy oraz skserowane kopie, ponieważ sędziowie oraz adwokaci spółdzielni zadają różne pytania, na które nie mając tych pism, nie możemy na te pytania odpowiedzieć. Mając skserowane kopie możemy od razy wręczyć je sędziemu aby dołączył do akt. Braku takich dokumentów jest także traktowany jako argument do odraczania  spraw.

5 UWAGA: Można złożyć wniosek do Sądu o pozwolenie, aby na rozprawie mieć środki audiowizualne jak np. kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony itp. oraz zarejestrować przebieg procesu do pokazania w telewizji, radiu,  prasie, Internecie itp.

6. UWAGA; Jeżeli wyznaczonych jest kilka rozpraw jedna po drugiej, to na wszystkie rozprawy mogą iść wszyscy uczestnicy  następnych rozpraw jako publiczność w celu przyswojenia sobie zadawanych podchwytliwych pytań przez sąd i wykorzystania tej wiedzy podczas własnej rozprawy.

Uważać i zapamiętać pytania szczególnie adwokata wynajętego przez spółdzielnię, który celowo wprowadza w błąd sąd a tym bardziej uczestników postępowania, czyli nas wszystkich.

Także uczestnicy rozprawy, która się skończyła powinni pójść na następne rozprawy, aby porównać je ze swoimi.

 

 

7. UWAGA  Najlepiej kilka dni przed rozprawą złożyć Wniosek do sądu o rozpatrzenie sprawy w trybie nieprocesowym i przynieść ze sobą kopię wniosku.  Wówczas nie będziemy przepytywani przez sąd i traktowani jak oskarżeni, bo zadawano już takie pytania, na które uczestnicy (członkowie spółdzielni) nie umieli odpowiedzieć z braku wiedzy prawniczej.