AKT   NOTARIALNY

 

Dnia trzeciego września dwa tysiące siódmego roku (03-09-2007), przede mną – notariuszem……………., w siedzibie mojej kancelarii w……………………….., stawiły się

 

 

1.       Ob.……………………..córka ……………………..Pesel …………….zamieszkała w ……………………………………działająca w niniejszym akcie wyłącznie w imieniu  Spółdzielni Mieszkaniowej „……….." z siedzibą w …………..(adres Spółdzielni:………………………………………, NIP………….., Regon:………………..), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……. (słownie……………..), zwanej w tym akcie „Spółdzielnią" - jako pełnomocnik Spółdzielni, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 lipca 2007 roku, sporządzonego przez notariusza …………………..w …………………, numer repertorium……………………..,

 

2.              Ob. ………………………….. córka …………………………… PESEL  ……………………

                     NIP………………………….  Zamieszkała ………………………………………….

Zwana dalej  „Nabywczynią”

 

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych o seriach i numerach wypisanych wyżej obok ich nazwisk, natomiast numery identyfikacji podatkowej wpisano na podstawie oświadczeń stawających

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w oparciu zapisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanej Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.

§1.      Przedstawicielka Spółdzielni oświadcza, że:-

1) Spółdzielnia jest współwłaścicielką - „dotychczasowym właścicielem" w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 903 z późn. zm._o własności lokali, nieruchomości położonej w ………….. przy ulicy ……………………………….stanowiącej działkę nr 511/5 (słownie) obszaru 0,0533 ha (pięćset trzydzieści trzy metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy …………………_III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW……………………. (słownie)

 

2) działy III i IV księgi wieczystej KW nr…………są wolne od wpisów;-

3) przysługujący Spółdzielni udział w prawie własności przedmiotowej nieruchomości nie jest obciążony, innymi niż spółdzielcze własnościowe prawa, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani prawami i roszczeniami osobistymi

4) przedmiotowa  nieruchomość zabudowana jest pięciokondygnacyjnym  budynkiem wielomieszkaniowym, w którym na drugim piętrze znajduje się  między innymi samodzielny lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej ………… (słownie) obejmujący dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój a do lokalu tego przynależy piwnica nr 12 (dwanaście), o powierzchni 5,88 m2 (pięć i osiemdziesiąt osiem setnych metra kwadratowego), które (lokal i przynależną piwnicę) oznaczono na rzutach odpowiednich kondygnacji, okazanych do tego aktu;

5) Zarząd Spółdzielni działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, póz. 1116 z późn. zm.) o spółdzielniach mieszkaniowych, podjąć dnia 15 grudnia 2004 roku uchwałę nr 788/04 określającą przedmiot odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku w ……… przy ulicy …………działce nr 533/4, ponadto Zarząd dopełnił formalności określonych w art. 43 cytowanej ustawy, w związku z czym cytowana uchwała może podlegać wykonaniu;——————

6) członek Spółdzielni Ob. ……………… zgromadziła w Spółdzielni wkład mieszkaniowy, przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,   wyżej   opisanego,   dokonała  w  całości   rozliczenia ze Spółdzielnią z tytułu przysługującego jej prawa, w szczególności dokonała spłaty swojego zobowiązania wobec Spółdzielni określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i nie ma już żadnych zobowiązań z tego tytułu, wobec czego uprawniona jest do żądania ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu

 

Przedstawicielka Spółdzielni Ob. …………………zapewnia, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa, nie wygasło.

 §2.   Stawające powołują się na okazane do aktu notarialnego z dnia 16 grudnia 2006 roku, sporządzonego przez notariusza ………………..w……………, numer repertorium |(………………….. zaświadczenie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta ………………dnia 18 sierpnia 2006 roku, nr……………………, z którego wynika, że w budynku położonym w ………….przy, ulicy ……………………..znajduje się między innymi lokal mieszkalny nr 12, który jest lokalem samodzielnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, póz. 903 z późn. zm.) o własności lokali.-

§3.   Przedstawicielka Spółdzielni oraz Nabywczyni, na podstawie art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 3 ust. 3 - 6, art. 7 i następnych, ustawy o własności lokali, w oparciu o wyżej cytowaną uchwałę Zarządu Spółdzielni, ustanawiają odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 12, wyżej w paragrafie pierwszym opisanego, postanawiając, że do lokalu tego przynależy piwnica nr 12, a z prawem własności tego lokalu związany jest udział wynoszący 62/1000 (sześćdziesiąt dwa tysięczne) części we współwłasności nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW ………………………..

 

Przedstawicielka Spółdzielni , przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przenosi nieodpłatnie na rzecz Nabywczyni, która oświadcza, że przeniesienie powyższe przyjmuje oraz, że nabycia dokonuje będąc stanu wolnego.

§4.   Nabywczyni oświadcza, że jest już w posiadaniu przedmiotowego lokalu mieszkalnego, a w dniu dzisiejszym przechodzą na nią wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi tym aktem prawami.————

§5.   Stawające oświadczają, że zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Spółdzielnia

§6.   Koszty wynikające z niniejszego aktu wraz z należną opłatą sądową ponosi i uiszcza gotówką Nabywczyni.

§7.   W oparciu o treść niniejszej umowy oraz okazane dokumenty Nabywczyni wnosi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydziału Ksiąg

1) o wyodrębnienie z nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr ………….samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 12, wyżej opisanego w paragrafie pierwszym, wraz z przynależną do niego piwnicą nr 12, założenie dla tego lokalu odrębnej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Ob………………..(nabywczyni)

2) o wpis w księdze wieczystej KW nr ……………….lokalu nr 12, jako współwłaścicielki w udziale wynoszącym 62/1000 części.-——

Czynność prawna objęta tym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 (czynność nie wymieniona) ustawy z dnia 09 września 2000 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 41 póz. 399 z późn. zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych.—————

Pobrano:————————————————————————————

a)  tytułem wynagrodzenia notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu niniejszej umowy (w tym 4 wypisy), na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych kwotę: 234,-zł

b)  tytułem podatku *VAT na podstawie art 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 póz. 535) o podatku od towarów i usług - 22% od kwoty 234,-zł, zatem od wynagrodzenia notariusza pobranego zgodnie z punktem a), czyli kwotę: ...................................          51,48zł

c)  tytułem opłaty sądowej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167 póz. 1398) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, kwotę: ............................................ 200,-zł

d) tytułem opłaty sądowej na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1) ustawy

powołanej w poprzednim punkcie, kwotę:............................................              60,-zł

 

                                                                                                            Razem pobrano kwotę: 545,48zł

                                                    (słownie: pięćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy)

 

                                                Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-