Gdynia, 15.08.2007 r.

Teresa Pietrzak prezes ogólnopolskiego ponadpartyjnego

Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, tel. 0508 272 578

e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl   www.wlasnoscikapital.pl

 

List-Apel – 15.08.2007 r. do Pracowników zatrudnionych w Rządzie RP, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miast i Gmin oraz organach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości jak też i MSWiA.

 

W imieniu własnym i wielu spółdzielców w Polsce jako prezes Stowarzyszenia zwracam się do wszystkich rządzących (pracowników ministerstw i innych urzędów) w Polsce o włączenie się do realizacji uchwalonej przez Parlament RP nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14.06.2007 r. (Dz. U. Nr 125 z 13.07.2007 r. poz. 873), która dotyczy przekształceń własnościowych mieszkań i gruntów dla ponad 12mln Obywateli RP. Realizację  wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali określono w ustawie w ciągu 3-miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ten bardzo krótki okres został podyktowany również tym, że w innej ustawie 0% stawka WAT od przekształceń własnościowych mieszkań i gruntów obowiązuje do 31.12.2007 r. (0% stawka WAT wprowadzona została z dniem wejścia Polski do UE – od 1 maja 2004 r.). Podstawowym warunkiem realizacji  tej korzystnej dla spółdzielców ustawy jest obowiązek złożenia wniosku o ustanowienie odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego, garażu, lokalu użytkowego, pracowni artystycznej. W tym celu Stowarzyszenie nasze na stronie internetowej:www.wlasnoscikapital.pl  przygotowało stosowne druki wniosków o przekształcenie lokali , garaży i pracowni artystycznych, zawierające w swojej treści najistotniejsze zapisy prawne i warunki, które winny być ujęte również w akcie notarialnym. Jest to swoista pomoc prawna dla spółdzielców zazwyczaj nie posiadających wiedzy prawnej w tym zakresie. Na stronie Stowarzyszenia oprócz wzorów wniosków ujęte są aktualne ustawy, artykuły z codziennych gazet na te tematy , wyroki Trybunału Konstytucyjnego RP, Sądów Rejonowych i Okręgowych , liczne pisma, listy otwarte i apele do władz państwowych, parlamentarzystów i wielu innych organizacji zajmujących się problematyką przekształceń własnościowych w Polsce.

Jako prezes Stowarzyszenia otrzymuję wiele e-maili i telefonów od spółdzielców z całej Polski z  prośbami o pomoc.

Charakterystyczne, że najczęściej spółdzielcy narzekają na brak instytucji, która by przyjmowała skargi na Zarządy Spółdzielni jak tez i kontrolowała negatywne ich działania.  W 2004 r. Stowarzyszenie podjęło taką próbę szukania  

„urzędowego opiekuna”  poprzez  ujęcie w druku wzorów wniosków i pism – przesyłanie do wiadomości takim instytucjom jak: Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru, lokalny wybrany Parlamentarzysta oraz  nasze Stowarzyszenie.

Reasumując powyższe, zwracamy się z gorącym Apelem do wszystkich pracowników urzędujących zarówno w samorządach  jak też i w urzędach państwowych ( wojewódzkich  i ministerialnych) o osobiste włączenie się do realizacji w/w ustawy – jak nakazuje art.75 Konstytucji RP –Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,…popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania ( np. poprzez publikowanie w mediach nazwy naszej strony: www.wlasnoscikapital.pl , z której spółdzielcy mogą wydrukować gotowy wzór wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, garażu, lokalu użytkowego, pracowni artystycznej). Do nowego Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutko kierujemy szczególny Apel o zainspirowanie młodzieży uczącej się do przekazywania sąsiadom, znajomym , bliskim – komputerowych wydruków wniosków z n/strony : www.wlasnoscikapital.pl  Tym bardziej, że ustawodawca przyspieszył  termin załatwiania wniosków w ciągu 3-ch miesięcy. Młodzież przyczyni się w ten sposób do skorzystania przez  Obywateli RP z art. 64 Konstytucji RP : „ 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia”…  Zgodnie z artykułem w Gazecie Prawnej z dnia 16.01.2007 r.- „Mieszkanie na własność za kilkadziesiąt  złotych  podajemy dane statystyczne odnośnie 978 tysięcy  jeszcze nie przekształconych mieszkań lokatorskich  w Polsce w tys. w  poszczególnych województwach:

1)Śląskie-206,2 ; 2) Mazowieckie – 134,3 ; 3)Łódzkie – 89,2 ; 4) Dolnośląskie- 70,6 ; 5) Wielkopolskie- 67,3 ;

6) Małopolskie – 52,6 ; 7) Pomorskie – 51,8 ; 8) Kujawsko- Pomorskie – 51,6 ;  9) Zachodnio-Pomorskie- 49,3 ;

10) Lubelskie – 36,1 ; 11) Warmińsko- Mazurskie – 33,4 ; 12) Podkarpackie – 33,3 ; 13) Świętokrzyskie – 30,8 ; 14) Lubuskie – 27 ;  15) Podlaskie- 23,4 ; 16) Opolskie – 22 .

Dzięki wprowadzonym nowym korzystnym dla spółdzielców zapisom w ustawie z dnia 14.06.2007 r.  (Dz. U. Nr 125

z dnia 13.07.2007 r. poz.873) ustanowienie odrębnej własności lokalu spowoduje, iż spółdzielcy staną się właścicielami swojego skromnego majątku o znacznej  wartości rynkowej. Spółdzielcy będą mogli dysponować swoim majątkiem w dowolny sposób: zaciągać kredyty pod różnego rodzaju inwestycje, działalność gospodarczą bądź też  w przypadku powstania długów- obciążyć nimi hipotekę odrębnej własności lokalu, a potem je spłacić gdy się uzyska dochody.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                         prezes Stowarzyszenia Teresa Pietrzak i inni niżej podpisani sygnatariusze

 

Członkowie  i  Sympatycy Stowarzyszenia SŁOWiK gorąco zapraszają na dziękczynną Mszę Św. w niedzielę

26.08.07 r.  g.12.15 w Sanktuarium Matki Bożej  Bolesnej Licheńskiej w Gdyni na Babich Dołach, ul. Rybaków 1

Pragniemy podziękować Panu Bogu za uchwaloną ustawę oraz prosić o pomyślną jej realizację przez obecny Rząd RP.