Warszawa, 16.07.2007r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

                           RPO-434179-V-KD/03

 

00-090 Warszawa            Tel. centr. 0-22551 77 00                            

 Al. Solidarności 77        Fax 0-22827 64 53

Jadwiga Nowicka

ul. Akacjowa 3b/1   

83-110 Tczew

Szanowna Pani

 

W odpowiedzi na pismo nadesłane do Rzecznika Praw Obywatelskich, z upoważnienia

Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie dziękuję za wszystkie uwagi, sformułowane pod adresem podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 10 lipca 2007r. ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy - o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Do chwili obecnej wskazana ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jej wejście w życie zostało określone na dzień 31 lipca 2007r.

Przepisy tej ustawy są obecnie przedmiotem wnikliwej analizy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach dokonywanej oceny uchwalonych regulacji, zbadane zostaną także wszystkie skarg od obywateli, które napływają w tej sprawie do Biura Rzecznika. Rzecznik Praw Obywatelskich  z pewnością nie pozostanie bierny, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia konstytucyjnie chronionych praw lub wolności obywatelskich.

O działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, które zdecyduje się on podjąć w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poinformują środki masowego przekazu.

Należy jednak wyjaśnić, iż obowiązujące przepisy prawa nie przewidują dla Rzecznika Praw Obywatelskich roli „obrońcy ustawy" w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Krąg uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanego wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisu ustawy z Konstytucja RP określa ustawa z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, póz. 643 ze zm.). Zgodnie z art. 27 tej ustawy uczestnikami postępowania przed Trybunałem są:

 

• podmiot, który złożył wniosek lub skargę konstytucyjną,

• organ, który wydał akt objęty wnioskiem lub skargą konstytucyjną, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa

do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,

• Prokurator Generalny,

• Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu dotyczącym skargi konstytucyjnej.

 

Z powyższego wynika, iż Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w postępowaniu jedynie wówczas, gdy wnosi o stwierdzenie niezgodności aktu prawnego z Konstytucja RP albo gdy zgłosi udział w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej wniesionej przez obywatela. Natomiast obrony zaskarżonego uregulowania może podjąć się Prokurator Generalny lub organ, który wydał akt objęty wnioskiem, jeżeli nie podzielają stanowiska wnioskodawcy bądź skarżącego.

 

                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                   mgr Anna Komorowska

                                                                                   Starszy Specjalista

                                                                                   ( podpis nieczytelny)