…………………………………………………………                                                            ………………………………………

      (Nazwiska i imiona osób składających wniosek)                                                                      ( miejscowość , data)

 

…………………………………………………………

             (ulica, nr domu, nr mieszkania)

                                                                                              Poprzedni wniosek złożony………………………………….

 

…………………………………………………………

                             (adres)

 

Dotyczy.: przeniesienia własności mieszkania lokatorskiego

(własnościowego), garażu, lokalu użytkowego,

 pracowni artystycznej

 

 

 

 

                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                           …………………………………………………

                                                                                  

                                                           …………………………………………………

                                                                                        (adres)

 

WNIOSEK 1-4

 

            Jako członek (członkowie) spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie (własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego (użytkowego, garażu lub pracowni artystycznej ) położonego przy ulicy………………………………… nr domu……….. nr lokalu………………..  w………………………………………….......... ( nr kodu,  miejscowość)

wnoszę (wnosimy) o przeniesienie na mnie (na nas) prawa odrębnej własności tego lokalu wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 z dn. 13.07. 2007r. , poz. 873).

 

 

 

 

                                                                …………………………………………………………

                                                                 (czytelne podpisy obojga małżonków)

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości w celu koordynacji i ewentualnej interwencji:

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578

www.wlasnoscikapital.pl  ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                  

                                                                                                                                                  

26.07.07. Bezpłatny wydruk: www.wlasnoscikapital.pl