Dotychczas złożone wnioski są dalej WAŻNE i OBOWIĄZUJĄ. Nie należy ich wycofywać.

      WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ LOKATORSKICH  W CELU

              PRZEKSZTAŁCENIA NA PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 

………………………………………………………                                                   ……………………………….  

 nazwiska i imiona osób  składających wniosek                                                                    miejscowość, data

 

………………………………………………………                               Poprzedni wniosek złożony ………………….                                     

 ulica, nr domu, nr mieszkania,

………………………………………………………    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej                 

kod, miejscowość                                                        ............................................................................................................

                                                                                                                                                              

                         WNIOSEK 1 N – 14.06.2007 r.

Działając na mocy art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12. 2000 r.(Dz.U. Nr.4 z 23.01.2001r. poz.27; Dz.U. Nr 57 z 9.06.2001 r. poz.601; Dz.U. Nr 154 z 29.12.2001 r. poz.1802 art.8; Dz. U. Nr 240  z 31.12.2002 r. poz. 2058; Dz. U. Nr 122 z 7.07.2005 r. poz. 1024;  Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459;Dz. U. Nr 165 z 15.09.2006 r. poz. 1180) oraz  nowelizacji ustawy z  dnia 14.06.2007 r.(Dz.U. Nr 125 z 13.07.07r., poz. 873)  jako uprawniony (uprawnieni) członek (członkowie) spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółdzielni znajdującego się w………………… przy ul……………………………… nr budynku………, nr lokalu ………, żądam(y) zawarcia ze mną ( z nami)przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie (na nas) prawa własności tego lokalu w ten sposób, iż moje (nasze) prawo odrębnej własności tego lokalu będzie jednocześnie związane z:

1. Prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek, w którym ustanawia się

      prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

2. Prawem własności pomieszczeń przynależnych ( piwnica, ew. balkon i inne) do tego lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokalu.

Domagam(y) się również nabycia wraz z prawem odrębnej własności lokalu prawa współwłasności jedno budynkowej nieruchomości gruntowej, na której stoi blok mieszkalny. Przypadające na mój (nasz) lokal koszty nabycia ułamkowej części gruntu we współwłasności  tej nieruchomości zobowiązuję się (zobowiązujemy się) wpłacić przed podpisaniem ze mną (z nami) umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Jednocześnie przypominam(y), iż ustalona 0% stawka VAT przy przekształceniu lokali lokatorskich i własnościowych na odrębną własność oraz przy przekształceniu gruntów z wieczystego użytkowania na własność obowiązuje od dnia  przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31.12. 2007 r. (zgodnie z art.146 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Proszę(prosimy) także o podanie na piśmie w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami pierwotnych kosztów budowy mojego (naszego) mieszkania z wyszczególnieniem następujących danych :

  1. Koszt budowy mieszkania zgodny z posiadanymi przez Spółdzielnię dokumentami.
  2. Wymagany wkład mieszkaniowy wniesiony przez członka Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Zaangażowany kredyt inwestycyjny.
  4. Kwota umorzenia kredytu przez państwo (1/3 z poz.3).
  5. Długoterminowy kredyt rozłożony do spłaty ( i spłacony).
  6. Łącznie członek wniósł (% pierwotnego kosztu budowy).

Po uzyskaniu na piśmie kwoty umorzenia kredytu (poz.4), zobowiązuję(zobowiązujemy) się niezwłocznie przekazać tę kwotę wyrażoną w PLN przekazem bankowym (tytułem: spłaty 1/3 części umorzonego kredytu przez Państwo dotyczącego mojego mieszkania z przekazaniem tej znominalizowanej kwoty do budżetu państwa) na fundusz remontowy spółdzielni w celu przekazania tej kwoty na konto Skarbu Państwa, ponieważ nie chcę(nie chcemy) być dłużnikiem(dłużnikami) wobec Skarbu Państwa.  Żądam(y) realizacji niniejszego wniosku w terminie ustawowym ujętym w ustawie z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125 z dnia 13.07.2007r. poz. 873) z dniem wejścia w życie tej ustawy 31.07.2007r. 

Do wiadomości   w celu koordynacji  i  ewentualnej interwencji :                                                       

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu  Obywatelskiego,                                   

  Własności i Kapitału , 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578          ………………………………………………………

www.wlasnoscikapital.pl    e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                   czytelne podpisy obojga małżonków                     

30.07.07 r.   Bezpłatny wydruk www.wlasnoscikapital.pl