Dotychczas złożone wnioski są dalej WAŻNE i OBOWIĄZUJĄ. Nie należy ich wycofywać.

WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH  W CELU

PRZEKSZTAŁCENIA NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 

……………………………………………………                                                   ……………………………….  

 nazwiska i imiona  osób składających wniosek                                                                      miejscowość, data

                                                          

……………………………………………………                               Poprzedni wniosek złożony ………………….                                     

 ulica, nr domu, nr mieszkania,

 

……………………………………………………                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

kod, miejscowość

………………………..……………………………………………………                             

                                                                                                                                                               Nazwa i adres

 

                                    WNIOSEK 4 N – 14.06.2007 r.

Działając na mocy art.17(14) ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4 z 23.01.2001 r. poz.27; Dz.U. Nr 57 z 9.06.2001 r. poz.601; Dz.U. Nr 154 z 29.12.2001r. poz.1802 art.8; Dz. U. Nr 240 z 31.12.2002r. poz.2058 ; Dz. U. Nr 122  z 7.07.2005 r. poz. 1024 ; Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459 ;  Dz. U. Nr 165    z 15.09.2006 r. poz. 1180) oraz nowelizacji ustawy z 14.06.2007 r. ( Dz. U. Nr 125 z 13.07.2007 r. poz. 873) jako uprawniony(uprawnieni) członek (członkowie) spółdzielni mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (garażu, lokalu użytkowego, pracowni artystycznej) w………………..….........…

przy ul……………………………  ,nr budynku……,nr lokalu……, żądam(y) zawarcia ze mną(z nami) przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie(na nas) prawa własności w ten sposób, iż moje(nasze) prawo odrębnej własności tego lokalu będzie jednocześnie związane z:

1. Prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej

   własności lokalu mieszkalnego.

2. Prawem własności pomieszczeń przynależnych (piwnica, ew. balkon i inne) do tego lokalu (garażu, lokalu użytkowego, pracowni artystycznej)  oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokalu mieszkalnego (garażu, lokalu użytkowego, pracowni artystycznej).  

Domagam(y) się również nabycia wraz z prawem odrębnej własności lokalu prawa współwłasności jedno budynkowej nieruchomości gruntowej. Przypadające na mój (nasz) lokal koszty nabycia ułamkowej części gruntu we współwłasności tej nieruchomości zobowiązuję się(zobowiązujemy się) wpłacić przed podpisaniem ze mną (z nami) umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Jednocześnie przypominam(y), iż ustalona 0% stawka VAT przy przekształceniu lokali lokatorskich i własnościowych na odrębną własność oraz przy przekształceniu gruntów z wieczystego użytkowania na własność obowiązuje od dnia przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31.12. 2007 r. (zgodnie z art. 146  ust.1 pkt.3 lit. c ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54 , poz. 535).

Żądam(y) realizacji niniejszego wniosku w terminie ustawowym ujętym w ustawie z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125 z dnia 13.07.2007r. poz. 873) z dniem wejścia w życie tej ustawy 31.07.2007r. 

 

Do wiadomości w celu koordynacji i ewentualnej interwencji:

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578             ……………………………………..

www.wlasnoscikapital.pl  ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                 czytelne podpisy obojga małżonków

30.07.07. Bezpłatny wydruk: www.wlasnoscikapital.pl