…………………………………………………………………..                                                    ………………………………………

Nazwisko i imię osoby(osób) składającej(składających) wniosek                                                           ( miejscowość , data)

 

…………………………………………………………

             (ulica, nr domu, nr mieszkania)

                                                                                              Poprzedni wniosek złożony………………………………….

 

…………………………………………………………

                             (adres)

 

Dotyczy.:przeniesienia własności lokalu użytkowego (garażu) dla najemców

 

 

 

                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                           …………………………………………………

                                                                                 

                                                           …………………………………………………

                                                                                        (adres)

 

 

WNIOSEK 1G

 

            Jako najemca(y) lokalu użytkowego (garażu), położonego

przy ulicy……………………………………….…..

nr domu……nr lokalu………

w……………………………………….……( nr  kodu,   miejscowość)

wnoszę(wnosimy) o przekazanie na mnie (na nas) 

prawa własności tego lokalu wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem, na mocy przepisów art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125 z dnia 13.07. 2007r. , poz. 873).

 

 

 

 

                ……………………………………………………………………………

          czytelny podpis osoby(osób) składającej(składających) wniosek

 

 

Do wiadomości w celu koordynacji i ewentualnej interwencji:

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578

www.wlasnoscikapital.pl  ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                  

                                                                                                                                                  

31.07.07. Bezpłatny wydruk: www.wlasnoscikapital.pl