…………………………………………………………                                                                      ………………………………………

Nazwisko i imię osoby(osób) składającej(składających) wniosek                                                                  ( miejscowość , data)

 

…………………………………………………………

             (ulica, nr domu, nr mieszkania)

                                                                                              Poprzedni wniosek złożony………………………………….

 

…………………………………………………………

                             (adres)

 

Dotyczy.:przeniesienia własności mieszkania zakładowego dla najemców

 

 

 

 

                                                                       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                           …………………………………………………

                                                                                 

                                                           …………………………………………………

                                                                                        (adres)

 

WNIOSEK 1MZ

 

            Jako najemca(y) lokalu mieszkalnego będącego własnością spółdzielni, który uprzednio był mieszkaniem zakładowym, znajdującego się przy ulicy……………  ……….....…

nr domu……………… nr lokalu……………….. 

w…………………………………………. ( nr  kodu,   miejscowość)

wnoszę(wnosimy) o przekazanie  

na mnie (na nas) prawa własności (odrębnej własności) tego lokalu wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem na mocy przepisów art. 48 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 z dn. 13.07. 2007r. , poz. 873).

 

 

…………………..………………………………………………

             czytelny podpis osoby(osób) składającej(składających) wniosek

 

 

Do wiadomości w celu koordynacji i ewentualnej interwencji:

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578

www.wlasnoscikapital.pl  ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                   

                                                                                                                                                  

30.07.07. Bezpłatny wydruk: www.wlasnoscikapital.pl