…………………………………………………………                                                            ………………………………………

      (Nazwisko i imiκ osoby sk³adajΉcej wniosek)                                                                 ( miejscowoœζ , data)

 

…………………………………………………………

             (ulica, nr domu, nr mieszkania)

                                                                                              Poprzedni wniosek z³oΏony………………………………….

 

…………………………………………………………

                             (adres)

 

Dotyczy.:przeniesienia w³asnoœci pracowni artystycznej dla najemcy

 

 

                                                                       ZarzΉd Spó³dzielni Mieszkaniowej

                                                           …………………………………………………

                                                                                 

                                                           …………………………………………………

                                                                                        (adres)

 

 

WNIOSEK  1 PArt

 

            Jako najemca pracowni wykorzystywanej przez twórcκ do prowadzenia dzia³alnoœci w dziedzinie kultury i sztuki,

po³oΏonego przy ulicy………….....................……………

 nr domu………..nr lokalu…….………….. 

w………………………………………………………..( nr  kodu,   miejscowoœζ)

 

wnoszκ o przekazanie na mnie prawa w³asnoœci tego lokalu wraz

z prawem wspó³w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej zwiΉzanej z tym lokalem, na mocy przepisów art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 z dn. 13.07. 2007r. , poz. 873).

 

 

 

 

               …………… …………………………………………………………

                        (czytelny podpis osoby sk³adajΉcej wniosek)

 

 

Do wiadomoœci w celu koordynacji i ewentualnej interwencji:

1.mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków £adu Obywatelskiego,

W³asnoœci i Kapita³u, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieρska 21, t. 0508 272 578

www.wlasnoscikapital.pl  ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                   

                                                                                                                                                  

31.07.07. Bezp³atny wydruk: www.wlasnoscikapital.pl