………………………..                                                                                       ………………………

 

…………………………

                                        

                                                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa………………….

 

                                                                                      ……………………………………………….

                                                                                             

                                                                                       

                                               WNIOSEK 1ZnW

 

Dot.: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność zgodnie z obowiązującą

         ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

         nieruchomości (Dz. U. Nr  175 z dnia 12.09.2005 r. poz. 1459 i weszła w życie 13.10.2005 r.)

 

Nawiązując do postanowień w/w nowej ustawy o przekształceniu dotychczas obowiązującego w spółdzielniach prawa użytkowania wieczystego gruntu (opłaty  za grunt są ujęte w wykazie opłat czynszowych) zabudowanego budynkami mieszkalnymi na prawo własności nieruchomości, uprzejmie przypominamy Władzom naszej Spółdzielni o konieczności jak najszybszego przystąpienia do realizacji zapisów tej ustawy. W celu przypomnienia ustawy cytujemy kilka istotnych zapisów tej ustawy:

„Art. 1. 1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności…”

„ Art.1. 2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust.1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

1)      osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

2)      spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

3.Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.

4. Przepis ust.2 pkt 1 stosuje się również do osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.

5. Osoby, o których mowa w ust.1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 2. W przypadku osób, o których mowa w art.1 ust.2 , z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego”. Dlatego też Zarząd Spółdzielni winien niezwłocznie dla wszystkich spółdzielców i w ich imieniu (jako Zarządzający ich mieniem na zlecenie i za wynagrodzeniem) wystąpić z żądaniem o  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do Urzędu Miasta. A zatem w świetle nowych przepisów bezzasadne jest składanie wniosków przez poszczególnych członków spółdzielni. Zbędne jest również wysyłanie i zbieranie różnych rodzajów deklaracji, w których niejednokrotnie Zarząd Spółdzielni podaje kwoty za przekształcenie gruntu ( od którego stawka VAT – 0% obowiązuje tylko do 31.12.2007 r.) bez jakiegokolwiek uzasadnienia źródłowego, dodatkowo błędnie używając określenia wykup lub nabycie gruntu.

Oczekujemy od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni odpowiedzi na n/pismo w ustawowym terminie.

K/O

1. Urząd Miasta……………………………                                                                                  …………………………

    Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2. Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru,

    80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 pok. 705

3. Biuro Marszałka Senatu RP Macieja Płażyńskiego, 80-835 Gdańsk, Szeroka 80/81

4. mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu

   Obywatelskiego, Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21

    tel. (058) 664 88 08,  www.wlasnoscikapital.pl    e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl                                                                                                                            

 

10.04.07  bezpłatny wydruk:www.wlasnoscikapital.pl