………………………………….                                                                     …………………………….

 

………………………………….

                                                                                         

                                                                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa

                             

                                                                                                       ………………………………………

 

                                            

                                                      WNIOSEK  2GnW

 

 Dot. : przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność zgodnie z obowiązującą

           ustawą z dnia 14.06.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych

           ustaw (Dz. U. Nr 125 z 13.07.2007 r., poz. 873 i weszła w życie 31 lipca 2007 r.).

 

Nawiązując do postanowień art. 35 w/w nowelizacji ustawy o przekształceniu dotychczas obowiązującego w spółdzielniach prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi, garażami, lokalami użytkowymi na prawo własności nieruchomości gruntowej, uprzejmie przypominamy Władzom naszej Spółdzielni o konieczności jak najszybszego przystąpienia do realizacji zapisów tej ustawy.

W celu przypomnienia ustawy cytujemy kilka istotnych zapisów tej ustawy:

Art.35 ust. 2 1. Jeżeli właścicielem zbywanych działek budowlanych, o których mowa w ust.1, jest Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i została przez właściwy organ udzielona bonifikata na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, to na pisemny wniosek osoby , której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie jego własności, zarząd spółdzielni jest obowiązany w ciągu 3-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyodrębnienie własności lokalu wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do właściciela  nieruchomości o sprzedaż tej nieruchomości na warunkach udzielonej bonifikaty.

Art. 35 ust. 4 1 . Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę  i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

Art. 35 ust. 4 2 . Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o których mowa w ust.4 1 , to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek.

Art. 35 ust. 5. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z żądaniem przeniesienia na nią własności działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 , nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową własności tych działek za wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z ust. 3, mogą żądać ich właściciele.

A zatem w świetle nowych przepisów bezzasadne jest składanie wniosków ( o wyrażeniu zgody na przekształcenie gruntów) przez poszczególnych członków  spółdzielni.

Domagamy się od Władz naszej Spółdzielni szybkiego przekształcenia gruntu z wieczystego użytkowania na własność pełną, hipoteczną przed zawieraniem przez nas aktów notarialnych o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, garaży i innych.

Oczekujemy od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni odpowiedzi na n/pismo w ustawowym terminie.

 

                                                                                                                                              ……………………………..

 

 

K/O

1. Urząd Miasta …………………

    Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2. Urząd Wojewódzki …………………….

    Wydział Prawny i Nadzoru

3. mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego,

     Własności i Kapitału, 81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21, t. 0508 272 578

     www.wlasnoscikapital.pl   e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl

 

14.08.07. bezpłatny  wydruk: www.wlasnoscikapital.pl – „Wniosek 2 GnW.doc”