……………………………………………                                               …………………………

Nazwisko, imiona                                                                                                                          miejscowość, data

…………………………………………………….

 Miejsce zamieszkania, tel. (e-mail )  

………………………………………….

                                                                                        Prokuratura Okręgowa w ………………

 

                                                                                        …………………………………………….

 

                                                                                        …………………………………………….

                                                                                               

                       ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

 

Niniejszym  zawiadamiam (my)  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez  Zarząd Spółdzielni polegające na zaniechaniu czynności , należących do obowiązków pracowników Zarządu  Spółdzielni

Mieszkaniowej w  …….......................................................................................................................

 

                                       Uzasadnienie

W związku z powyższym zaniechaniem czynności dokonano tym samym szkody przeciwko mojemu (naszemu) mieniu, gdyż po przekształceniu  mieszkania na odrębną własność jego wartość rynkowa wyniesie ok. 200.000 zł.

Prawo do ustanowienia odrębnej własności lokalu w spółdzielni  dają nam obywatelom RP ustawy o

spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr  4 z 23.01.2001 r. poz. 27; Dz.U.

Nr 57  z 9.006.2001 r. poz.601 ; Dz.U. Nr 154 z 29.12.2001 r. poz.1802 art. 8 ; Dz. U. Nr 240 z 31.12.2002 r. poz. 2058;  Dz. U. Nr 122 z 7.07. 2005 r. poz. 1024 ; Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459; Dz. U. Nr 165 z 15.09.2006 r. poz. 1180) oraz nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalona przez Sejm RP w dniu 14 .06. 2007 r. (Dz. U. Nr 125 z dnia  13.07.2007r. poz. 873  art. 8 ust.2- Kto,

będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem, wbrew

obowiązkowi określonemu w ust. 1 dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie

własności lokalu,  w terminie określonym w tym przepisie  – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny ).

Z uwagi na to, że przytoczone powyżej okoliczności uprawdopodobniają fakt dokonania na moją (naszą)

szkodę przestępstwa, na  podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę (wnosimy) o wszczęcie i przeprowadzenie

postępowania w niniejszej sprawie. 

 

Załączniki – dowody

Kserokopie pierwszego i ostatniego wniosku o ustanowienie

odrębnej własności lokalu oraz odpowiedzi spółdzielni

……………………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………….                    …………………………………………. 

                                                                                                     czytelny (czytelne)  podpis (podpisy)

K/ O

  1. Komenda Wojewódzka Policji w ……………………..

 

…………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

2. Do koordynacji i ewentualnej interwencji:

    Stowarzyszenie Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału,

   81-533 Gdynia, ul. Grodnieńska 21 , mgr Teresa Pietrzak prezes Stowarzyszenia

   t. 0508 272 578 ;  e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl   www.wlasnoscikapital.pl

3. Premier Rządu RP – 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie1/3; e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

4. Rzecznik Praw Obywatelskich – 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77; e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

5. Centralne Biuro Antykorupcyjne – 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9; e-mail: poczta@cba.gov.pl

6. Ministerstwo Sprawiedliwości – 00-567 Warszawa,  Al. Ujazdowskie 1; e-mail: wi@ms.gov.pl

7. Ministerstwo Spraw Wewn. i Adm. – 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5; e-mail: di@mswia.gov.pl

Wzór opracowano wg przykładu podanego na stronie internetowej : www.gazetaprawna.pl

  GP Nr 96 z dnia 18-20 maja 2007 r. >Prawo i życie< -  Ważne adresy.

                                                                  Bezpłatny wydruk Zawiadomienia na: www.wlasnoscikapital.pl